Βασικός σκοπός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής είναι η διαχείριση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), αλλά και άλλων χρηματοδοτήσεων, οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της Περιφέρειας Αττικής. 

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του είναι, επίσης, η υποστήριξη του έργου της Εκτελεστικής Επιτροπής, η τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας στον τομέα εκπόνησης μελετών και ερευνών, η ταμειακή του διαχείριση, η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και λοιπές αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις που το διέπουν. 

Έτσι, η λειτουργία του Π.Τ.Α Αττικής είναι διττή: αφενός λειτουργεί ως υπόλογος διαχειριστής των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), αφετέρου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που του δίνονται για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων αλλά και διαφόρων μελετών και ερευνών, υποστηρίζει την αναπτυξιακή διαδικασία στην οικεία Περιφέρεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το αρ.190 του Ν.3852/2010, οι αρμοδιότητες του Π.Τ.Α. Αττικής αναλύονται ως εξής:

 • Η διαχείριση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων φορέων του δημόσιου τομέα και άλλων νομικών προσώπων, χρηματοδοτήσεων προερχομένων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών φορέων του εξωτερικού, οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της Περιφέρειας.
  Κατ' εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων περί Δημοσίων Επενδύσεων το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ορίζεται υπόλογος Διαχειριστής για πληρωμές έργων σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
 • Η υποστήριξη του έργου της Εκτελεστικής Επιτροπής και της οικείας Διεύθυνσης.
 • Η υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού ευρύτερων της περιφέρειας χωρικών αναπτυξιακών ενοτήτων, με την παροχή αναγκαίων στοιχείων, στις οικείες υπηρεσίες.
 • Η υποστήριξη των δικαιούχων κατά τη διαδικασία ιεράρχησης των έργων προς υλοποίηση, προετοιμασία και ένταξή τους στα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και η υποστήριξη κατά την εκτέλεση έως και την ολοκλήρωσή τους.
 • Η τεχνική υποστήριξη της περιφέρειας, ιδίως στον τομέα της εκπόνησης μελετών και ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων που αναθέτει στο Ταμείο η περιφέρεια για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων.
 • Η άσκηση της ταμειακής του διαχείρισης.
 • Η επιβολή, βεβαίωση και η είσπραξη τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υπέρ του Ταμείου, μετά από απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου και έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η σύναψη δανείων με χρηματοδοτικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού για την εκτέλεση έργων, την παροχή υπηρεσιών και την εφαρμογή προγραμμάτων.
 • Η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση αναπτυξιακών, τεχνικοοικονομικών, οργανωτικών μελετών, καθώς και η επίβλεψη και υλοποίηση προγραμμάτων η διενέργεια των οποίων ανατίθεται στο Ταμείο, από τα Υπουργεία, από την Περιφέρεια, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, από δήμους και από Ν.Π.Δ.Δ.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Όραμα μας είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Αποστολή μας είναι να διαμορφώσουμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε ο Έλληνας πολίτης να αισθάνεται ότι έχει ένα αξιοπρεπές επίπεδο ποιότητας ζωής σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

Η πολιτική ποιότητάς μας συνίσταται:

Στην πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών/πολιτών μας με ασφάλεια,
επάρκεια και αξιοπιστία.

Οι στόχοι στους οποίους δεσμευόμαστε είναι:
1. Η παροχή υπηρεσιών υψηλής αξίας προς τους οφελούμενους.
2. Η πλήρη εναρμόνιση του τρόπου εργασίας μας με Ευρωπαϊκές και Διεθνείς απαιτήσεις.
3. Η πιστή τήρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων ποιότητας και διαχείρισης τα οποία εφαρμόζουμε.
4. Η πλήρης τήρηση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στην προσπάθειά μας να επιτύχουμε τους στόχους μας, να εκπληρώσουμε την αποστολή μας και να υλοποιήσουμε το όραμα μας είναι:
1. Η σωστή και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ όλων των διευθύνσεων, τμημάτων και εργαζομένων
2. Η ομαδική εργασία για την επίτευξη των κοινών στόχων
3. Η υιοθέτηση νέων και αξιόπιστων τεχνολογιών
4. Η μέτρηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και η βελτίωσή τους.
5. Η ομογενοποίηση των διαδικασιών και του τρόπου εργασίας μας.
6. Η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση όλου του προσωπικού και η ενεργή συμμετοχή του στην επίτευξη των στόχων.
7. Ο Σεβασμός στους πολίτες, στους εργαζόμενους, στη Διοίκηση, στο Περιβάλλον και στη Δημόσια Περιουσία.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η υπηρεσία ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO9001:2015. Η δέσμευσή μας στα ανωτέρω είναι καθολική και διαρκής και διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του οργανισμού μας