Το Πρόγραμμα «Μηχανισμός Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού: Προσεγγίζοντας την Εδαφική Βιωσιμότητα μέσω της ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας που βασίζεται στον Τουρισμό και στον Πολιτισμό (SusTEnMechanism) συνιστά ένα διακρατικό πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας  «Μεσογειακός Χώρος (MED) 2007 – 2013».

Ο κύριος στόχος του είναι η δημιουργία και η εφαρμογή ενός ορθολογικού  πλαισίου  για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών, πολιτικών και μέτρων αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με βάση την ανάπτυξη βιώσιμης επιχειρηματικότητας στον τομέα του τουρισμού και στους «γειτονικούς» του τομείς.

Το Πρόγραμμα «Μηχανισμός Βελτίωσης της Κινητικότητας των Γυναικών»  (WO.M.EN. Mechanism) είναι ένα έργο, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος “Progress 2007 – 2013”.

Βασικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη, η πιλοτική εφαρμογή και η διάδοση ενός καινοτόμου μηχανισμού για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εργαζόμενες, άνεργες ή και αυτοαπασχολούμενες γυναίκες σε επιχειρηματικούς τομείς που σχετίζονται με τον πολιτισμό.

Τα ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων) αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» το οποίο σχεδίασε και διαχειρίζεται το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.  Αντικείμενο τους είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων σε συγκεκριμένες και οριοθετημένες γεωγραφικές περιοχές.

 Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Αθηναΐς» , η οποία αποτελείται από 7 συνεργαζόμενους φορείς και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση και υλοποίηση των πράξεων, ενεργειών και δράσεων του Έργου «Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων.

Το τριετές έργο Orientgate (Δίκτυο για την Ενσωμάτωση της Γνώσης για το Κλίμα στην χάραξη πολιτικής και στον χωρικό σχεδιασμό), το οποίο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2012, συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «Χώρος Νότιο – Ανατολικής Ευρώπης 2007 – 2013» (SouthEastEurope).

Το έργο στοχεύει στον συντονισμό των δράσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στις χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης μέσω της μόνιμης συνεργασίας μεταξύ των κοινοτήτων που παράγουν γνώση και αυτών που την εφαρμόζουν.

Σκοπός της Πράξης είναι η δημιουργία ενός Κεντρικού   Μηχανισμού για την ανάπτυξη και την προώθηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών   Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) και την ευρύτερη υποστήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η Πράξη αποσκοπεί:  

  1. Στην υποστήριξη της Λειτουργίας των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Επ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
  2. Στην εκπαίδευση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης που εμπλέκονται στα θέματα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
  3. Η επιστημονική υποστήριξη της ΕΥΚΕΚΟ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (αρμόδια υπηρεσία σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας) και των συναρμόδιων υπηρεσιών του εν λόγω Υπουργείου.

Ο   Κεντρικός Μηχανισμός λειτουργεί ως πάροχος κατάλληλων μεθοδολογιών και εργαλείων, απαραίτητων για τη λειτουργία των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., καθώς επίσης και για την υποστήριξη, ανάπτυξη και διαχείριση των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. προκειμένου αυτές να καταστούν βιώσιμες.

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η κατανόηση και η διερεύνηση του ρόλου των αστικών αγορών ως βασικές κινητήριες δυνάμεις της αλλαγής από την άποψη της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, την αναγέννηση και την αειφόρο διαβίωση.

Οι αγορές είναι σημαντικές για τις πόλεις για πολλούς λόγους. Προσφέρουν και δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ευημερία σε τοπικό επίπεδο. Η σημασία του έργου έγκειται στο ότι παρέχει γνώση για το πώς να χρησιμοποιούν σωστά οι αστικές αγορές προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης που στηρίζεται σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα, τις τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού, τον καλύτερο και βιώσιμο πολεοδομικό σχεδιασμό, την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Εν κατακλείδι το κλειδί για υγιείς πόλεις έγκειται στην ανάπτυξη των αγορών.

Το πρόγραμμα KnowInG (Γνώση, Νοημοσύνη και Καινοτομία για βιώσιμη Ανάπτυξη) είναι ένα διακρατικό έργο το οποίο χρηματοδοτείται από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία (STC) στο πλαίσιο του προγράμματος «Μεσογειακός Χώρος» (MED). Στόχος του είναι η προώθηση και στήριξη της οικονομίας της γνώσης και η ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιων και ερευνητικών οργανισμών καθώς και οικονομικών φορέων για τη δημιουργία νέων καινοτόμων αναπτυξιακών πολιτικών στις Μεσογειακές περιοχές.

Η ιδέα του έργου πηγάζει από την αναγνώριση ότι η περιφερειακή ανάπτυξη της Μεσογειακής περιοχής εξαρτάται από την ενίσχυση της «οικονομίας της γνώσης» και ότι αυτό είναι το πεδίο όπου η οικονομική διακυβέρνηση μπορεί να χειριστεί μία συνεργασία «ενάρετου κύκλου» μεταξύ βασικών αναπτυξιακών φορέων.

Το πρόγραμμα MESSE (Ανάπτυξη μηχανισμού για τη βελτίωση της συνέργειας και της βιωσιμότητας μεταξύ των επιχειρήσεων) εγκρίθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2011 από τη Διευθύνουσα Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREGIVC.

Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών πολιτικών για την υποστήριξη και την προώθηση της κοινωνικά υπεύθυνης οικονομικής ανάπτυξης.

Το έργο “Καινοτομικές και διεθνοποιημένες συστάδες υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων” (2InS Clusters) είναι ένα τριετές έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος (MED) 2007 – 2013».

Σκοπός του εν λόγω έργου είναι ο σχεδιασμός ενός διακρατικού δικτύου για τη δημιουργία συνεργατικών πλατφόρμων, την προώθηση και την βελτίωση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας μέσω της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.

Το πρόγραμμα Ecopol (Δημόσια Σύμπραξη Καινοτομίας για καλύτερες πολιτικές και εργαλεία στήριξης της οικολογικής καινοτομίας) είναι ένα διακρατικό έργο διεθνούς εμβέλειας, στο οποίο συμμετέχουν 7 φορείς δημοσίου χαρακτήρα από 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Σουηδία, Γερμανία, Φινλανδία, Αυστρία και Πορτογαλία). Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει ως στόχο να επιταχύνει την εφαρμογή των πολιτικών οικολογικής καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω του εντοπισμού αποτελεσματικών εργαλείων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Προγράμματα