Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ

A/A

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

1

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Πρωτότυπος

2

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

 

2.1 Έγκριση μελέτης

Ακριβές Φ/Α

 

2.2 Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης

Ακριβές Φ/Α

 

2.3 Προϋπολογισμό μελέτης

Ακριβές Φ/Α

 

2.4 Τιμολόγιο μελέτης

Ακριβές Φ/Α

 

2.5 Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

Ακριβές Φ/Α

 

2.6 Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Ακριβές Φ/Α

 

2.7 Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές

Ακριβές Φ/Α

3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

3.1 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

Ακριβές Φ/Α

 

3.2 Δημοσίευση περίληψης σε ΦΕΚ

Φ/Α

 

3.3 Αποκόμματα από εφημερίδες με τη δημοσίευση της προκήρυξης

Πρωτότυπα

 

3.4 Τιμολόγια και εξοφλητικές αποδείξεις των εφημερίδων

Πρωτότυπα

 

3.5 Δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(>200.000,00€ για μελέτες- προμήθειες-παροχή υπηρεσιών & >5.000.000,00 € για έργα)

4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Επικυρωμένο αντίγραφο

5

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ:

 

5.1 Απόφαση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού

Ακριβές Φ/Α

 

5.2 Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανακήρυξη του   αναδόχου

Ακριβές Φ/Α

 

5.3 Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την ανακήρυξη του αναδόχου

Ακριβές Φ/Α

6

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΑΣΚΗΘΗΚΑΝ & ΕΓΚΡΙΣΗ/ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥΣ

Ακριβές Φ/Α

7

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

όπου απαιτείται, ΓΙΑ ΕΣΠΑ >5 ΕΚ. €)

8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

Ακριβές Φ/Α

8

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ακριβές Φ/Α

9

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η/ΚΑΙ Α.Π.Ε., ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Ακριβές Φ/Α

10

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ακριβές Φ/Α

11

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ)

Ακριβές Φ/Α

12

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Ακριβές Φ/Α, όπου απαιτείται

12

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Προμήθειες

13

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Φ/Α, για έργα ΕΣΠΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ»

A/A

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:

1

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (με ΑΔΑΜ)

2

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΡΟΤΗΤΑ

3

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (για έργα ΕΣΠΑ)

4

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (αποκόμματα εφημερίδων, τιμολόγια και εξοφλητικές αποδείξεις)

5

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ (τυχόν πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών, την ύπαρξη τυχόν ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών (ΑΠΕ), οποιαδήποτε μεταβολή των συμβατικών δεδομένων του έργου κλπ)

6

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (στον τελικό λογαριασμό)

7

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

8

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ (συμβολαιογραφική πράξη ορισμού κοινού εκπροσώπου, ΦΕΚ)

9

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ IBAN ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ)

ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:

 

ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

2

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

3

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

4

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

5

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΚΑ ΕΡΓΟΥ

6

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Ε.Τ.Α.Α.

7

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

8

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ MHΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

9

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΛΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

10

ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΚΑΤΟΒΟΛΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ *

11

ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. (θεωρημένη από τη ΔΟΥ)

12

Υ/Δ ΜΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ (με γνήσιο υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου)

13

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (σε περίπτωση ενεχυρίασης λογαριασμού)

*ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

1  

ΕΜΠ 0,5%ΠΛΕΟΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2,4%

2

ΤΣΜΕΔΕ 0,2% ΠΛΕΟΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2,4%

3

ΤΣΜΕΔΕ 0,6% ΠΛΕΟΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2,4%

ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Π.Τ.Α. ΤΑ ΕΞΗΣ:

4

ΦΟΡΟΣ 3% ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

5

0,1% ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΑΠΟ 18-04-2013 ΚΑΙ ΕΞΗΣ)

6

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΠΙ ΤΟΥ 0,1% ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ

7

ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΥΠΕΡ ΟΓΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ «ΜΕΛΕΤΕΣ»

A/A

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

2

ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

3

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

5

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

6

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΦΕΚ)

7

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

8

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

9

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Ε.Τ.Α.Α.

10

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

11

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ MHΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

12

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΛΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

13

ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΚΑΤΟΒΟΛΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ *

14

Υ/Δ ΜΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ (ΜΕ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ)

15

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ)

16

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ IBANΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ)

*ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

1  

ΕΜΠ 1%ΠΛΕΟΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2,4%

2

ΤΣΜΕΔΕ 2% ΠΛΕΟΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2,4%

3

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 0,2% ΠΛΕΟΝ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%

ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Π.Τ.Α. ΤΑ ΕΞΗΣ:

4

ΦΟΡΟΣ 4% ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

5

0,1% ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΑΠΟ 18-04-2013 ΚΑΙ ΕΞΗΣ)

6

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΠΙ ΤΟΥ 0,1% ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ

7

ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΥΠΕΡ ΟΓΑ

input:focus, select:focus, textarea:focus { border-color: #f26262; } a { color: #f26262; } .radio i, .checkbox i { color: #f26262; } .radio i:before { background-color: #f26262; } .button, .btn-default { border-color: #f26262; background-color: #f26262; } .button:hover { color: #f26262; } .page-header-top { background-color: #f26262; } .page-header-bottom-alt { background-color: #f26262; } .page-intro:after { background-color: #f26262; } .page-intro:before { background-color: #f26262; } .page-content-section-bg { background-color: #f26262; } .page-content-section-bg:before { background-color: #f26262; } .page-content-section-border { border-top-color: #f26262; } .page-footer { background-color: #f26262; } .block-head-1 { border-bottom-color: #f26262; } .block-head-1 i { background-color: #f26262; } .block-head-2:after { background-color: #f26262; } .block-head-2 i:after, .block-head-2 i:before { background-color: #f26262; } .block-head-3 { border-bottom-color: #f26262; } .block-head-3 i:after { background-color: #f26262; } .block-head-4:after { background-color: #f26262; } .block-head-7 { border-bottom-color: #f26262; } .block-head-7:after { background-color: #f26262; } .page-content-section-bg .block-head-3 i { color: #f26262; } .main-search button { color: #f26262; } .main-search button:after { background: #f26262; } .main-nav li a { color: #f26262; } .main-nav li a:before { background-color: #f26262; } .main-nav li ul { background-color: #f26262; } .main-nav li li:hover > a, .main-nav li li.active > a, #block-newsletter-newsletter-subscribe .form-submit:hover, .block-product-details .add-wishlist .button-alt:hover, .block-product-details-2 .add-wishlist .button-alt:hover { color: #f26262; } .main-nav .switcher { border-color: #f26262; background-color: #f26262; } .main-nav .mega > div { background-color: #f26262; } #block-newsletter-newsletter-subscribe .form-submit, .btn-primary:hover, .btn-primary:focus, .btn-primary:active { border-color: #f26262; background-color: #f26262; } .art-portfolio ol li.active, .ui-slider-horizontal .ui-slider-handle, .ui-slider-horizontal .ui-slider-range, .btn-primary.link { background-color: #f26262; } .btn-primary, .button:hover, .btn-default:hover, .btn-default:focus, .btn-default:active { border-color: #f26262; color: #f26262; } .btn-primary.link:hover, .btn-primary.link:focus, .btn-primary.link:active { color: #f26262; } } @media screen and (max-width: 767px) { /* phone */ .main-nav ul { background-color: #f26262; } .main-nav li a { color: #ecf0f1; } .main-nav li ul { background: #e9e9e9; } .main-nav li li { border-top-color: #f26262; } .main-nav li li a { color: #f26262; } .main-nav li li a:hover { background-color: #f26262; color: #fff; } .main-nav li li ul { border-top-color: #f26262; } .main-nav .mega ul li { border-top-color: #f26262; } } .slider-revolution .fa:after { background-color: #f26262; } .slider-revolution .title { border-top-color: 1px solid #f26262; border-bottom-color: 1px solid #f26262; } .slider-revolution .button-my { border-color: #f26262; background-color: #f26262; } .slider-revolution .button-my:hover { color: #f26262; } .pagination-1 a:hover { border-color: #f26262; color: #f26262; } .pagination-1 .active, .pagination-1 .active:hover { border-color: #f26262; background: #f26262; } .pagination-2 a:hover { color: #f26262; } .pagination-2 .active, .pagination-2 .active:hover { background: #f26262; } .pagination-3 a:before { box-shadow: inset 0 0 0 1px #f26262; } .pagination-3 .active:before, .pagination-3 .active:hover:before { background: #f26262; } .pagination-4 a:hover { border-color: #f26262; } .pagination-4 .active { border-color: #f26262; background: #f26262; } .pagination-5 a { border-color: #f26262; background-color: #f26262; color: #f26262; } .block-benefits div:hover { border-color: #f26262; background-color: #f26262; } .block-benefits i { color: #f26262; } .block-benefits-2 li i { color: #f26262; } .block-benefits-2 .tabs a:hover { border-color: #f26262; background-color: #f26262; } .block-benefits-2 .tabs .active a, .block-benefits-2 .tabs .active a:hover { color: #f26262; } .block-benefits-3 i { color: #f26262; } .block-about .button { border-color: #f26262; color: #f26262; } .block-about .button:hover { background: #f26262; color: #ecf0f1; } .block-about .owl-prev:hover, .block-about .owl-next:hover { color: #f26262; } .block-about-2 .bar { background: #f26262; } .block-about-2 .value { color: #f26262; } .block-about-4 .owl-pagination div { border-color: #f26262; background: #f26262; } .block-about-5 .owl-prev, .block-about-5 .owl-next { display: inline-block; border-color: #f26262; background-color: #f26262; } .block-about-5 .owl-prev:hover, .block-about-5 .owl-next:hover { color: #f26262; } .block-about-6 .icons a:hover { color: #f26262; } .block-mission .year { background: #f26262; } .block-mission .years a:after { border-bottom-color: #f26262; } .block-recent-works ol li:hover { color: #f26262; } .block-recent-works ol .active { border-color: #f26262; background: #f26262; } .block-recent-works .description { background: #f26262; } .block-recent-works .description:before { border-right-color: #f26262; } .block-recent-works-3 h3 { border-top-color: #f26262; } .block-recent-works-3 .link { border-color: #f26262; } .block-recent-works-3 .fancybox { background-color: #f26262; } .block-recent-works-3 .owl-pagination div { border-color: #f26262; background: #f26262; } .block-recent-works-4:before { background: #f26262; } .block-recent-works-4 .fancybox { background: #f26262; } .block-recent-works-4 .owl-prev:hover, .block-recent-works-4 .owl-next:hover { color: #f26262; } .block-recent-works-6 a:before { background: #f26262; } .block-recent-works-6 .owl-prev, .block-recent-works-6 .owl-next { border-color: #f26262; background: #f26262; } .block-recent-works-6 .owl-prev:hover, .block-recent-works-6 .owl-next:hover { color: #f26262; } .block-portfolio ol li:hover { color: #f26262; } .block-portfolio ol li.active { border-bottom-color: #f26262; } .block-portfolio ul .pic span:after, .block-portfolio ul .pic span:before { background: #f26262; } .block-portfolio ul .pic span i { color: #f26262; } .block-portfolio-2 ol li:hover { color: #f26262; } .block-portfolio-2 ol li.active { background: #f26262; } .block-portfolio-2 ul .pic:before { background: #f26262; } .block-portfolio-2 ul .pic a { background: #f26262; } .block-portfolio-2 ul .pic a:hover { color: #f26262; } .block-portfolio-3 ol li:hover { color: #f26262; } .block-portfolio-3 ol li.active { background: #f26262; } .block-portfolio-4 h3 { border-top-color: #f26262; } .block-portfolio-4 .link { border-color: #f26262; } .block-portfolio-4 .fancybox { background: #f26262; } .block-portfolio-5 ol li:hover { color: #f26262; } .block-portfolio-5 ol li.active { background: #f26262; } .block-portfolio-5 .info:before { background: #f26262; } .block-portfolio-6 ol li:hover { color: #f26262; } .block-portfolio-6 ol li.active { background: #f26262; } .block-portfolio-6 ul a:before { background: #f26262; } .block-portfolio-7 ol li:hover { color: #f26262; } .block-portfolio-7 ol li.active { background: #f26262; } .block-portfolio-7 ul li:before { background: #f26262; } .block-portfolio-7 ul a:hover { color: #f26262; } .block-portfolio-8 li div:before { background: #f26262; } .block-portfolio-8 li a { background: #f26262; } .block-clients .owl-prev, .block-clients .owl-next { color: #f26262; } .block-testimonials-3 .carousel h3 { border-bottom-color: #f26262; } .block-testimonials-3 .owl-pagination div { border-color: #f26262; } .block-testimonials-3 .owl-pagination .active { background: #f26262; } .block-testimonials-4 .owl-prev, .block-testimonials-4 .owl-next { border-color: #f26262; background: #f26262; } .block-testimonials-4 .owl-prev:hover, .block-testimonials-4 .owl-next:hover { color: #f26262; } .block-services li a { border-color: #f26262; } .block-services li a:hover { background-color: #f26262; } .block-services-2 li a:hover { background: none; } .block-services-2 li a:after { box-shadow: inset 0 0 0 2px #f26262; } .block-services-2 li a:hover:after { background-color: #f26262; } .block-services-3 li a:hover { background: none; } .block-services-3 li a:after { box-shadow: inset 0 0 0 2px #f26262; } .block-services-3 li a:before { background: #f26262; box-shadow: inset 0 0 0 2px #f26262; } .block-services-3 li a:hover:after { background-color: #f26262; } .block-services-4 li a { border-color: #f26262; } .block-services-4 li a:hover { background-color: #f26262; } .block-services-5 li i { color: #f26262; } .block-services-5 li i:hover { background: #f26262; } .block-services-6 h3 span { color: #f26262; } .block-services-6 li a { border-color: #f26262; background: #f26262; } .block-services-6 li a:hover { color: #f26262; } .block-services-7 .info i { background: #f26262; } .block-services-7 .carousel .active { background: #f26262; } .block-services-7 .carousel .owl-prev, .block-services-7 .carousel .owl-next { border-color: #f26262; background: #f26262; } .block-services-7 .carousel .owl-prev:hover, .block-services-7 .carousel .owl-next:hover { color: #f26262; } .block-pricing dt { color: #f26262; } .block-pricing .price:before { background: #f26262; } .block-pricing li:hover .inner { background: #f26262; } .block-pricing li:hover .button { color: #f26262; } .block-pricing li:hover .button:hover { background: #f26262; } .page-content-section .block-pricing .inner { box-shadow: 0 0 0 1px #f26262; } .block-pricing-2 dt { color: #f26262; } .block-pricing-2 .price { background: #f26262; } .block-pricing-2 .button { color: #f26262; } .block-pricing-2 li:hover .inner { background: #f26262; } .block-pricing-2 li:hover .button:hover { background: #f26262; } .block-progress li i { border-color: #f26262; color: #f26262; } .block-team-2 .pic:before { background-color: #f26262; } .block-team-2 .icons a { color: #f26262; } .block-team-3 .pic:before { background-color: #f26262; } .block-team-3 .icons a { color: #f26262; } .block-team-3 .info h3 { color: #f26262; } .block-team-list .pic span:after { background-color: #f26262; } .block-team-list .icons a:hover { color: #f26262; } .block-team-list .icons a:before { background: #f26262; } .block-team-list .skills { border-top-color: #f26262; border-bottom-color: #f26262; } .block-team-grid .pic:before { background-color: #f26262; } .block-skills i:before { background-color: #f26262; } .block-skills .bar { border-color: #f26262; background-color: #f26262; } .block-skills-2 i:before { background-color: #f26262; } .block-skills-2 .bar { border-color: #f26262; background-color: #f26262; } .block-capabilities h3 { color: #f26262; } .block-capabilities-2 h3 { color: #f26262; } .block-recent-posts .info { background-color: #f26262; } .block-recent-posts-2:before { background-color: #f26262; } .block-recent-posts-2 li .button { color: #f26262; } .block-recent-posts-2 li .button:hover { background-color: #f26262; } .block-recent-posts-2 .button-more { color: #f26262; } .block-recent-posts-2 .button-more:hover { background-color: #f26262; } .block-featured-posts .pic:before { background-color: #f26262; } .block-blog-list .link { background: #f26262; } .block-blog-list .date:before { background-color: #f26262; } .block-blog-list .date-alt { background-color: #f26262; } .block-blog-list .zoom { background-color: #f26262; } .block-blog-grid .link { background: #f26262; } .block-blog-grid .date:before { background-color: #f26262; } .block-blog-grid .pic:hover .date { color: #f26262; } .block-blog-grid .zoom { color: #f26262; } .block-blog-details .date:before, .block-blog-details .reply:before, .block-blog-details .type:before { background-color: #f26262; } .block-blog-details .date-alt { background-color: #f26262; } .block-blog-details .share a:before { border-color: #f26262; background: #f26262; } .block-blog-details .share a:hover { color: #f26262; } .block-blog-details .about:before { background: #f26262; } .block-catalog-toolbar .view a:hover { border-color: #f26262; color: #f26262; } .block-catalog-toolbar .view .active, .block-catalog-toolbar .view .active:hover { border-color: #f26262; background: #f26262; } .block-catalog-toolbar .direction { border-color: #f26262; background: #f26262; } .block-catalog-toolbar .direction:hover { color: #f26262; } .block-catalog-grid .pic:before { background: #f26262; } .block-catalog-grid .badge { background: #f26262; } .block-catalog-grid .price { color: #f26262; } .block-catalog-grid .owl-prev, .block-catalog-grid .owl-next { border-color: #f26262; background: #f26262; } .block-catalog-grid .owl-prev:hover, .block-catalog-grid .owl-next:hover { color: #f26262;; } .block-catalog-list .pic:after { background-color: #f26262; } .block-catalog-list .badge:before { background-color: #f26262; } .block-catalog-list .price { color: #f26262; } .block-catalog-list .owl-prev, .block-catalog-list .owl-next { border-color: #f26262; background-color: #f26262; } .block-catalog-list .owl-prev:hover, .block-catalog-list .owl-next:hover { color: #f26262;; } .block-product-details .price { color: #f26262; } .block-product-details .button-alt { color: #f26262; } .block-product-details-2 .button-alt { color: #f26262; } .block-product-details-2 .share a:before { background-color: #f26262; box-shadow: 0 0 0 2px #f26262; } .block-product-details-2 .share a:hover { color: #f26262; } .block-product-info .owl-prev, .block-product-info .owl-next { border-color: #f26262; background-color: #f26262; } .block-product-info .owl-prev:hover, .block-product-info .owl-next:hover { color: #f26262; } .block-product-tabs .head .active { color: #f26262; } .block-product-tabs .head .active:before { border-top-color: #f26262; } .block-shopping-cart th { border-top-color: #f26262; color: #f26262; } .block-shopping-cart .price { color: #f26262; } .block-shopping-cart .remove { border-color: #f26262; background-color: #f26262; } .block-shopping-cart .remove:hover { color: #f26262; } .block-shopping-cart .quantity a { color: #f26262; } .block-shopping-cart .empty td { border-bottom-color: #f26262; } .block-shopping-cart-totals dd { color: #f26262; } .block-shopping-cart-totals .button-alt { color: #f26262; } .block-checkout-order td:last-child { color: #f26262; } .block-checkout-payment label { color: #f26262; } .block-welcome .icons i:after { border-color: #f26262; background: #f26262; } .block-welcome .icons a:hover i { color: #f26262; } .block-pasteboard:before { background: #f26262; } .block-pasteboard .icons a:hover { color: #f26262; } .block-map-3 .block-head { color: #f26262; } .block-contacts ul li:after, .block-contacts ul li:before { border-color: #f26262; background-color: #f26262; } .block-contacts ul li:before { background-color: #fff; } .block-contacts ul li span { border-bottom-color: #f26262; } .block-contacts ul .active { color: #f26262; } .block-contacts ul .active:before { background-color: #f26262; } .block-contacts ol { border-top-color: #f26262; } .block-contacts ol li { color: #f26262; } .block-contacts ol li i:after { background-color: #f26262; } .block-feedback .message i, .block-feedback-2 .message i { color: #f26262; } .block-not-found h3 { color: #f26262; } .block-not-found .pic:before { background-color: #f26262; } .block-not-found .pic div:before { background-color: #f26262; } .block-not-found-2 .button { color: #f26262; } .block-not-found-2 .button:hover { background: #f26262; } .block-coming-soon li:before { background-color: #f26262; } .block-coming-soon-2 li:after { background-color: #f26262; } .widget-categories a:hover, .widget-categories a.active { color: #f26262; } .widget-top-posts a:hover { color: #f26262; } .widget-text hr { border-top-color: #f26262; } .widget-text em { color: #f26262; } .widget-archive a:hover, .widget-archive a.active { color: #f26262; } .widget-tags a:hover { color: #f26262; } .widget-categories-filter a:hover { color: #f26262; } .widget-categories-filter .active { color: #f26262; } .widget-categories-filter .active span { background-color: #f26262; } .widget-price-filter .ui-slider-range { background-color: #f26262; } .widget-price-filter .ui-slider-handle { background-color: #f26262; } .widget-color-filter .active:before { border-color: #f26262; } .widget-top-products .pic i { background-color: #f26262; } .main-nav ul { background-color: #f26262; }